• Ogłoszenie o naborze na stanowisko - sprzątaczka
     • Ogłoszenie o naborze na stanowisko - sprzątaczka

     • Początek pracy: 02.12.2019. Stanowisko: sprzątaczka. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach, ul. Staszica 25, 62-052 Komorniki. Wynagrodzenie: zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 ze zm. ) i Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolach na terenie Gminy Komorniki oraz w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji  w Komornikach (Zarządzenie Nr 359/2018 Wójta Gminy Komorniki)

      - Okres zatrudnienia: od 02 grudnia 2019 r. na czas określony z możliwością przedłużenia.

      - Wymiar czasu pracy - pełny etat 40/40

      - Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

       

      2. Wymagania niezbędne:

      - Posiadanie polskiego obywatelstwa.

      - Wykształcenie co najmniej zawodowe.

      - Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku sprzątaczki w szkole.

      - Posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

      - Niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

      - Nieposzlakowana opinia.

       

      3. Wymagania dodatkowe:

      - Umiejętność pracy w zespole, łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi i ludźmi, takt, cierpliwość i wyrozumiałość.

      - Wysokie umiejętności komunikacyjne.

      - Kreatywność, dyspozycyjność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność.

      - Odporność na stres.

      - Obowiązkowość, rzetelność, dbałość o czystość i mienie placówki.

       

      4. Ogólny zakres wykonywanych zadań:

      - Współpraca z nauczycielami oraz personelem zatrudnionym w szkole.

      - Utrzymywanie w bieżącej czystości przydzielonego rejonu sprzątania.

      - Realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora.

      5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

      - CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.

      - List motywacyjny.

      List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

      Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

      - Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje oraz dotychczasowe zatrudnienie

      - Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

      - Oświadczenie kandydata o tym, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie ubezwłasnowolnienie.

      - Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska.

       

      6. Termin i miejsce składania dokumentów:

      - Termin złożenia ofert upływa z dniem 26 listopada 2019 r. o godz. 15.00.

      - Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

      - Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Szkoły.

      - Jeden kandydat może złożyć wyłącznie jedną ofertę.

      - Ofertę należy złożyć osobiście.

      7. Pozostałe informacje:

      Kandydaci, zostaną powiadomieni telefonicznie o wynikach postępowania rekrutacyjnego, informacja o ewentualnej rozmowie kwalifikacyjnej zostanie przekazana telefonicznie do 26.11.2019r. do godz. 16.00.

       - Złożonych dokumentów Szkoła nie zwraca. Dokumenty nieodebrane po upływie 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia naboru zostaną protokolarnie zniszczone.

      - Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 28.11.2019 r.

    • Balik Andrzejkowy w Oddziale przedszkolnym
     • Balik Andrzejkowy w Oddziale przedszkolnym

     • W środę 27 listopada uczniowie Oddziału przedszkolnego mieli okazję uczestniczyć w Baliku Andrzejkowy. Dzieciom przebranym w piękne stroje zostały przybliżone tradycje i zwyczaje związane z wróżbami andrzejkowymi. Nie zabrakło przepowiedni dzięki którym uczniowie poznali imię swojego najlepszego przyjaciela czy też dowiedzieli się kim zostaną w najbliższej przyszłości. Środowe przedpołudnie uświetniła skoczna muzyka, przy której dzieci z wszystkich grup miały okazję do wspólnej zabawy oraz integracji.

      Wychowawcy Oddziału przedszkolnego

      Joanna Murkowska, Katarzyna Nowak, Magdalena Ratajczak,Małgorzata Bocian, Michał Jóźwiak

    • ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
     • ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

     • TERMIN: 02.12-06.12.2019 R. MIEJSCE ZBIÓRKI: HOL SZKOŁY (PRZY GŁÓWNYM WEJŚCIU). REKOMENDOWANE PRODUKTY: MĄKA, CUKIER, OLEJ, MAKARON, RYŻ, PŁATKI ŚNIADANIOWE, KASZA,  KONSERWY, SŁODYCZE. ZEBRANE DARY ZOSTANĄ PRZEKAZANE DO BANKU ŻYWNOŚCI. 

      LICZYMY NA OTWARTOŚĆ I SZCZODROŚĆ WASZYCH SERC! 

       

      WIELKODUCHY - program rozwoju wolontariatu w szkołach podstawowych

      Projekt Wielkoduchy powstał w odpowiedzi na problem związany z ograniczoną aktywnością społeczną u najmłodszych uczniów. Dzięki działaniom podejmowanym w ramach projektu najmłodsi uczniowie będą mogli się przekonać, jak wiele można zyskać pomagając innym. Dzięki wspólnym akcjom oraz lekcjom prowadzonym przez wyszkolonych nauczycieli dzieci będą mogły przekonać się, jak ważną rolę w życiu społecznym odgrywa wrażliwość, empatia i pomoc drugiemu człowiekowi.

      Misja

      Wierzymy, że pomaganie ludziom powinno być naturalnym odruchem każdego człowieka. Dlatego poprzez tworzenie Szkolnych Klubów Wielkoducha chcemy uczyć dzieci empatii i chęci podejmowania inicjatyw społecznych. Wierzymy, że im mocniej będziemy rozwijać ideę wolontariatu wśród najmłodszych tym większa jest szansa, że jeżeli my kiedyś będziemy w potrzebie to znajdą się osoby dla których nie będziemy obojętni.

    • SUKCES NASZYCH UCZNIÓW W POWIATOWYM KONKURSIE RECYTATORSKIM
     • SUKCES NASZYCH UCZNIÓW W POWIATOWYM KONKURSIE RECYTATORSKIM

     • Wśród uczniów naszej szkoły nie brakuje uzdolnionych recytatorów. 26 listopada w Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu odbył się VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski. W tym roku przebiegał on pod hasłem „Jesień w poezji”. Naszą szkołę reprezentowali: Blanka Deskur, Piotr Dymek, Lena Łubianka, Julia Malec i Natasza Magas. Wśród klas VII–VIII uznanie jury i II miejsce w zmaganiach recytatorskich zdobyła Lena Łubianka i jej interpretacja wiersza Kazimiery Iłłakowiczówny pt.„O jesieni, jesieni”. Wśród klas IV–VI wyróżniono Piotra Dymka, który przedstawił słuchaczom „Z wiatrem” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

      Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      Ewelina Krzysztoń

    • SPOTKANIE UCZNIÓW KLAS V Z POLICJANTEM
     • SPOTKANIE UCZNIÓW KLAS V Z POLICJANTEM

     • W dniach 7-8.11.2019r.  uczniowie wszystkich klas V uczestniczyli w prelekcjach przeprowadzonych przez policjanta ds.nieletnich st. sierż. Adriana Bezulskiego z Komisariatu Policji w Komornikach. Tematem pogadanki  była odpowiedzialność karna nieletnich za zachowania niezgodne z prawem. Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości prawnej uczniów oraz wzbogacenie ich wiedzy na temat różnych zagrożeń. Na wstępie dzieci zostały zapoznane z takimi pojęciami  jak: demoralizacja, czyn karalny, wykroczenie, przestępstwo itp. Policjant następnie omówił konsekwencje wynikające z niebezpieczeństw związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych takich jak: narkotyki, dopalacze, alkohol, palenie papierosów i e-papierosów. Szczególną uwagę zwrócono także na zjawisko przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy. Uczniowie zostali uświadomieni o grożących im konsekwencjach wynikających  z zachowań agresywnych w stosunku do swoich rówieśników oraz o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, komputera czy telefonu komórkowego. Prowadzący wyjaśnił dzieciom również, co to jest sąd rodzinny i jakie może zastosować wobec nich środki  zapobiegawcze. Pod koniec spotkania policjant udzielił odpowiedzi na liczne pytania uczniów dotyczące omawianej problematyki.

      Organizacja : pedagodzy szkolni

    • „Polska, moja Ojczyzna ‘’
     • „Polska, moja Ojczyzna ‘’

     • Polska, moja Ojczyzna- pod takim hasłem dzieci z oddziału przedszkolnego uczciły obchody Narodowego Święta Niepodległości.  Na uroczysty apel i warsztaty plastyczne zaproszeni zostali członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Komornickiej, to dla nich mali patrioci zaprezentowali wiersze i piosenki  za sprawą których zarówno dzieci jak i zaproszeni goście mogli poczuć, że są częścią wspólnoty zwanej Ojczyzną.

      Zwieńczeniem uroczystości były warsztaty plastyczne, których celem było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz utrwalenie wiadomości na temat naszych symboli narodowych. Dzieci i Miłośniczki Ziemi Komornickiej czynnie brały udział w warsztatach wykonując piękne prace plastyczne. Były to niezapomniane chwile, lekcji patriotyzmu oraz integracji pokoleń.

        Wychowawcy Oddziału Przedszkolnego

    • Filharmonia Pomysłów
     • Filharmonia Pomysłów

     • Kolejne spotkanie z Filharmonia Pomysłów za nami, 15 listopada mieliśmy przyjemność spotkać Muzolinkę w „zakątku dźwiękowierszy”. Zobaczyliśmy Wielką Księgę Dziwnodźwięków „Oto ona- jest tak dziwna, że dziwniejsza być nie może ...” Jak zawsze było wesoło, dźwięcząco i trochę dziwnie.

      Agnieszka Łysak 

    • Kredki dla Afryki
     • Kredki dla Afryki

     • Od 18.11.2019 r. do 31.03.2020 nasza szkoła bierze udział w akcji „Kredki dla Afryki” we współpracy z Fundacją AsantePotrzebne są: przybory szkolne - kredki, farby, długopisy, ołówki, zeszyty, nożyczki, kleje, linijki, ekierki, liczydła, kredy, gumki do mazania, temperówki (przybory mogą być używane pod warunkiem, że są w dobrym stanie). Przybory prosimy zostawiać: w holu głównym szkoły, w sali 124 oraz sali 223.
      Serdecznie zachęcamy do udziału w tej akcji.

      Podzielmy się kredkami z dziećmi w Afryce by ich świat nabrał kolorów tęczy.


      Koordynatorzy szkolni: Hanna Woźniak,Anna Bryll, Monika Jakielczyk – Jankowska, Joanna Murkowska
       

    • Szkoła w obiektywie
     • Szkoła w obiektywie

     • W ramach współpracy z firmą DHL nasza szkoła aplikuje do międzynarodowego programu Living Responsibility Fund, starając się o dofinansowanie projektu Visualization in education. Oto efekt naszych pierwszych działań – film o szkole!

      Misją funduszu „Living Responsibility Fund” jest finansowe wsparcie lokalnych inicjatyw, organizowanych i wdrażanych przez pracowników DHL we współpracy z organizacjami non-profit. Aplikując do programu, można uzyskać od 500 do 4000 euro dofinansowania do realizacji projektu.

      Ewelina Krzysztoń, Wojciech Weiss, Jakub Podlewski

    • Wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości
     • Wieczornica z okazji Narodowego Święta Niepodległości

     • Wieczór 12 listopada był inny niż wszystkie tego roku… W murach naszej szkoły zgasły światła, a w blasku świec zabrzmiała muzyka i piękne słowa. W nostalgicznym nastroju zgromadzeni goście obejrzeli spektakl z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Pełni wzruszeń i zachwytów widzowie podziękowali gromkimi brawami naszej wspaniałej młodzieży, a zaproszeni goście w przepięknych słowach  wyrazili wdzięczność za dostarczenie tak wielu pozytywnych wrażeń. Wszystkim obecnym, na tej jakże wyjątkowej uroczystości, dziękujemy za przybycie i zapraszamy do kontynuowania naszej wieczornicowej tradycji za rok.

       

      Tekst: Jakub Podlewski

      Zdjęcia: Ewelina Krzysztoń

    • Listopad to miesiąc, w którym obchodzimy nasze Narodowe Święto Niepodległości.
     • Listopad to miesiąc, w którym obchodzimy nasze Narodowe Święto Niepodległości.

     • We wtorek, 12 listopada uczniowie klas 0-III wzięli udział w uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uczciliśmy w ten sposób 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzieci z klasy 2d przedstawiły krótką lekcję historii o czasach zaborów i odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Oprawę muzyczną do przedstawionych wydarzeń przygotowali flażoleciści z zespołu ,,Tęczowe Nutki”. Dzięki inscenizacji młodsi koledzy i koleżanki mogli się dowiedzieć dlaczego 11 listopada to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych dat w kalendarzu. Akademia miała  przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie  w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce. Wszyscy uczniowie w galowych strojach z biało-czerwonymi rozetkami i chorągiewkami z uwagą wysłuchali świątecznej prezentacji. Jesteśmy dumni z postawy, jaką zaprezentowali uczniowie naszej szkoły podczas spotkania.

      Paulina Perz- Szydłowska, Iwona Chruściel, Dorota Błaszczyk

    • Szaruga jesienna
     • Szaruga jesienna

     • Po jesieni kolorowej przyszła szara jesień. Zajrzała do okienka Ani i Hani. Przyniosła deszcz  w koszyku i szare chmurki w fartuszku. Zaprosiła chłodny wiatr i kilka tylko promyków słońca. Już czas na czapki, kalosze i parasole !!!

      Wyniki Konkursu Plastycznego ,,Jesienna szaruga”

      Na konkurs wpłynęło 66 prac od dzieci z najmłodszych klas. Każdy z uczestników wykonał jedną pracę plastyczną – rysunek ołówkiem. Prace ocenione zostały w 3 kategoriach wiekowych : klasy 0, klasy 1, klasy 2 i 3.

      Dyplomy otrzymują

      1. Martyna Waczyńska klasa 0A
      2. Hanna Woźniak klasa 0C
      3. Wiktor Banaszak klasa 0B
      1. Zofia Gałyńska klasa 1E
      2. Lena Mazur klasa 1F
      3. Zuzanna Gaul klasa 1E
       Wyróżnienie  Urszula Krzyżaniak klasa 1C
      1. Szymon Daniel klasa 2C
      2. Pola Nowak klasa 2F
      3. Martyna Roszak klasa 3E
       Wyróżnienie Zofia Pleznler klasa 2C

      Wszystkim dzieciom bardzo dziękujemy i zachęcamy do udziału w następnych konkursach z cyklu ,,Kolorowe pory roku ”.

                              Organizatorki konkursu:Hanna Woźniak i Anna Bryll

    • Koło Młodego Melomana zaprasza na koncert
     • Koło Młodego Melomana zaprasza na koncert

     •  w sobotę, 16 listopada 2019r.,   godz. 10:00- 11:00 do Auli Novej   w Poznaniu, ul Święty Marcin 87. 

      O PUZONIE TRYTONIE NUTKACH SMUTKACH. Opowieść o sympatycznej rodzinie puzonów, która odkryje sens gry w kwartecie, ukaże czy w krainie molli można być wesołym i co ma z tym wspólnego tryton.

      TrombQuartet

      Piotr BANYŚ – puzon
      Wojciech JELIŃSKI – puzon
      Marek KACZOR- puzon
      Tomasz KACZOR – puzon
      Piotr NIEWIEDZIAŁ – fortepian
      Studenci Rytmiki Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
      Kinga CEYNOWA – choreografia
      Agnieszka CHENCZKE-ORŁOWSKA – choreografia
      Ewa FABIAŃSKA-JELIŃSKA – muzyka


      Zbiórka o godz. 9.30 przed aulą, dojazd własny, koszt wejściówki: 15 zł.


      Formularz zgody na udział w koncercie do odebrania w portierni lub tutaj:

      zgoda_koncert_listopad_2019.doc​​​​​​​

      Wpłaty w podpisanej kopercie prosimy składać w portierni

      do CZWARTKU, 14 LISTOPADA.

       Zapraszamy rodziców do udziału w koncercie.

      Opiekunki KMM: Dorota Błaszczyk, Iwona Chruściel


    • Wykład: „Zdobycze cywilizacyjne Rzymu”
     • Wykład: „Zdobycze cywilizacyjne Rzymu”

     • W czwartek 7 listopada 2019 r. uczniowie klasy 3b wybrali się na kolejny wykład w ramach projektu „Kolorowy Uniwersytet”. Tym razem słuchacze odwiedzili Wydział Historii na Morasku. Podczas zajęć prof. UAM dr hab. Łukasz Różycki zapoznał studentów ze zdobyczami cywilizacyjnymi Rzymu. Trzecioklasiści dowiedzieli się m. in. kim był św. Marcin, co to jest akwedukt oraz dlaczego mówimy, że „wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”. Mamy nadzieję, iż dzięki niezwykłej wiedzy i poczuciu humoru prowadzącego, zdobyte na wykładzie wiadomości, zaprocentują w dalszych latach edukacji.

      Agata Szczepańska, Iwona Lorek

    • Wieczór z filmem
     • Wieczór z filmem

     • Pierwszy w historii szkoły „Wieczór z filmem” za nami. W czwartek 8 listopada klasy 4-5 obejrzały „Wielką wyprawę Oskara”, a kolejnego dnia klasy 6-8 film pt.„Goodbye Berlin”.  W każdym z seansów wzięło udział ponad 100 uczniów.

      Wybrane filmy to uniwersalne opowieści o przyjaźni, dorastaniu oraz szukaniu własnej tożsamości. Każdego dnia towarzyszyła nam pani Katarzyna Czubińska - absolwentka studiów stART! Warszawskiej Szkoły Filmowej i liderka Filmoteki Szkolnej. Współpracuje ona m.in. z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej czy Against Gravity. Jest też twórcą projektu, który wygrał konkurs  Urzędu Miasta Poznania na zajęcia pozalekcyjne - Zaistniej w kulturze! Filmowo, lekturowo, kulturalnie.

      Pani Katarzyna ma ogromne doświadczenie w prowadzeniu warsztatów związanych z filmem fabularnym, dokumentalnym oraz zajęć z animacji poklatkowej. Było to widać w naszej szkole. Przygotowała interaktywne quizy, które angażowały umysły, ciała (poszukiwanie kodów, nagrywanie scenek itp.), a  nawet telefony. Ożywione reakcje podczas filmów oraz prowadzona przez panią Kasię dyskusja po nich, pokazały zaangażowanie, dojrzałość i wrażliwość naszej młodzieży.

      Poza strawą dla ducha było też coś dla ciała: tortille i lemoniada (przygotowane przez Domowy Obiadek) oraz popcorn.

      Na kolejny „Wieczór z filmem” zapraszamy za rok.

      Rada Rodziców oraz Nauczyciele SP nr 1


       

    • Spotkanie z autorem książki  „Afryka Kazika” Panem Łukaszem Wierzbickim.
     • Spotkanie z autorem książki  „Afryka Kazika” Panem Łukaszem Wierzbickim.

     • W dniu 05.11.2019 roku w Dworku w Głuchowie odbyło się spotkanie z Panem Łukaszem Wierzbickim, słynnym podróżnikiem, autorem książek dla dzieci i młodzieży. W warsztatach uczestniczyły klasy 2d, 2e, 2b oraz 2g z naszej szkoły i klasa 2a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Komornikach.

      W czasie warsztatów dowiedzieliśmy się, że w dzieciństwie Pan Łukasz uwielbiał słuchać opowieści swojego Dziadka. Wśród nich ważne miejsce zajmowała historia Kazimierza Nowaka, podróżnika, który jako pierwszy na świecie przemierzył Afrykę rowerem i to w czasach, gdy był to niezbadany jeszcze, tajemniczy kontynent. Zaintrygowany opowieściami Dziadka postanowił odszukać w archiwalnych gazetach listy Kazimierza Nowaka z Afryki i przypomnieć jego niezwykły wyczyn. I tak powstała książka o niezwykłych przygodach Kazimierza Nowaka, w której ten nieustraszony i serdeczny podróżnik opowiada Czytelnikom, czego nauczyła go wyprawa do Afryki. Opisuje niebezpieczne przygody, spotkania z egzotyczną przyrodą i mieszkańcami dalekich krain.

      Opowieść o przygodach niezwykłego podróżnika ubarwił mnóstwem anegdot, humorem, talentem aktorskim oraz prezentacją multimedialną, w którą były wplecione odgłosy zwierząt oraz fragmenty filmów.  Mieliśmy również okazję rozpoznawać ślady zwierząt. Autor ciekawie i z humorem opowiedział młodym czytelnikom o swojej wyprawie do Afryki.

       Podczas spotkania podróżnik zachęcał wszystkich do poszukiwania przygód oraz poznawania historii poprzez czytanie książek podróżniczych i odkrywania nawet bliskich okolic, gdyż dopiero wychodząc naprzeciw swoim marzeniom, możemy odkryć ciekawe rzeczy. Na koniec spotkania dzieci ustawiły się w długiej kolejce i cierpliwie czekały, aby zdobyć autograf pisarza. 

      .                                                                                                                             Paulina Perz-Szydłowska

       

       

       

       

    • Odwiedziny schroniska w Skałowie
     • Odwiedziny schroniska w Skałowie

     • Dzień Kundelka – nieformalne polskie święto kundelka, czyli wszystkich wielorasowych psów, obchodzone corocznie 25 października, tj. w dzień po wejściu w życie ustawy o ochronie zwierząt. 25 października to również Dzień Ustawy o Ochronie Zwierząt, a cały październik jest miesiącem dobroci dla nich. Przez cały miesiąc uczniowie naszej szkoły przynosili dary dla zwierząt pokrzywdzonych przez los, doświadczonych bezdomnością.

      To już drugi raz w ten sposób obchodziliśmy Dzień Kundelka, niosąc pomoc schronisku. W klasach dzieci rozmawiały o właściwych zachowaniach wobec domowych czworonogów i sposobach opiekowania się nimi, wykonywały prace plastyczne i odkrywały, jakie tajemnice skrywało kundelkowe kodowanie.

      31 października 2019 r. klasa 5 c oraz Wielkoduchy odwiedziły schronisko w Skałowie koło Kostrzyna. Uczniowie brali udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pana Tomka, a następnie zwiedzili schronisko „od kuchni".

      Dzięki wspaniałej akcji naszej szkoły uczniowie mogli obdarować podopiecznych schroniska wspaniałymi darami, stąd też przesyłamy ogromne podziękowania dla wszystkich uczniów, którzy wsparli naszą akcję! Dziękujmy w imieniu wszystkich czworonogów! 

      Organizatorki Dnia Kundelka: Katarzyna Maciąg, Katarzyna Proch, Hanna Woźniak

    • ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB JĄKAJĄCYCH
     • ŚWIATOWY DZIEŃ OSÓB JĄKAJĄCYCH

     • Dnia 22 października  obchodzony był Światowy Dzień Osób Jąkających. W związku z tym w naszej szkole przybliżono uczniom tę tematykę. Logopedzi szkolni zorganizowali warsztaty w klasach trzecich i ósmych, które miały na celu uwrażliwienie dzieci na problem odmienności, zwłaszcza w obszarze niepłynności mowy.  Uczniowie zostali wyposażeni w informacje dotyczące właściwego zachowania się w sytuacji kontaktu z osobą jąkającą. Na parterze szkoły utworzono również gazetkę  związana z tą problematyką. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, w związku z tym akcja będzie kontynuowana w latach kolejnych.

      Logopedzi szkolni: Anna Mikołajczak, Renata Stankiewicz, Barbara Wesół

    • KONKURS PLASTYCZNY  „JESIEŃ WOKÓŁ NAS”
     • KONKURS PLASTYCZNY „JESIEŃ WOKÓŁ NAS”

     • W piątek 25.10.2019 w Oddziale przedszkolnym został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Jesień wokół nas”,  którego celem było  rozwijanie kreatywności i  uzdolnień plastycznych uczniów,  uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody jesienią oraz wzbogacenie ich warsztatu plastycznego.
      Do konkursu dopuszczono wszelkie formy plastyczne  ( rysunek, kolaż, wydzierankę, wyklejankę, wycinankę, formę przestrzenną). Uczniowie do przygotowania swojego dzieła wykorzystali między innymi materiał roślinny w postaci suchych kwiatów, liści, gałęzi, owoców dębu, kasztanowca, jarzębiny, szyszek, mchu. Dostarczone prace były ocenione pod względem  zgodność z tematem, estetyki  wykonania, oryginalności, pomysłowości, techniki, kompozycji i samodzielność.
      Nagrody i dyplomy  przyznane  zostały w dwóch kategoriach: praca przestrzenna i praca płaska.


      Zwycięzcami konkursu zostali:

      Praca PŁASKA

      I Gabrysia Lipińska 0a 

      II Ignacy Winkowski 0c
      III Maksymilian Biadała 0b
       


      Praca PRZESTRZENNA


      I Martyna Waczyńska 0a
      I Weronika Mazurek 0b

      II Emilia  Mertowska 0c

      II Jakub Czaiński 0b
       


      Wyróżnienia

      Tomasz Marczak 0b
      Ignacy Łuczak 0b
      Emma Kaźmierczak 0b
      Kamil Groblewski 0a
      Wiktor Banaszak 0b
       

       

      Wychowawcy Oddziału Przedszkolnego

      K.Nowak, J.Murkowska, E.Brzoska, M.Bocian, M.Ratajczak, M.Jóźwiak

    • Kodowanie z UKE
     • Kodowanie z UKE

     • Urząd Komunikacji Elektronicznej jest autorem programów edukacyjnych: „Klikam z głową” oraz „Kodowanie z UKE”. Zajęcia prowadzone są zarówno w siedzibie UKE w Warszawie, jak i w placówkach szkolnych. Lekcje odbywają się także w nietypowych, inspirujących miejscach, np. muzeach i pociągach.

      Czwartego listopada odbyło się w Szkole Podstawowej nr 1 drugie spotkanie z pracownikami UKE z delegatury z Poznania.

      Uczniowie klas 2b,2c, 2f, 2g, oraz 3f  uczestniczyli w warsztatach z kodowania. Kodowanie to język przyszłości. Prowadzący uczyli podstaw programowania, który ma na celu rozwój kompetencji cyfrowych wśród dzieci. Kształtują wyobraźnię i kreatywność przez naukę i zabawę. Zajęcia takie są inwestycją w przyszłość, bo kompetencje cyfrowe to warunek rozwoju nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej. Działania pracowników UKE przekładają się na konkretne wyniki. Ustanowili rekord Guinnessa w programowaniu, które odbyło się w 52 szkołach w całej Polsce.

      Nasi uczniowie korzystali z ScottieGO! -innowacyjnej gry do nauki programowania dla najmłodszych. Jest ona połączeniem kartonowych klocków służących do pisania przez graczy programów oraz aplikacji. Pozwala zeskanować te programy i przekształcić je na ruch i zachowanie Scottiego oraz poznanych w grze innych bohaterów.

      Dorota Błaszczyk, Iwona Chruściel, Iwona Jankowiak, Marta Maciejewska