• Informacje

    • POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA

     1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w naszej szkole udzielają uczniom:

     • nauczyciele,
     • specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
      w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

     2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na:

     • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
     • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole
      i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

     3.Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika
     w szczególności:

     • z niepełnosprawności,
     • z niedostosowania społecznego,
     • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
     • z zaburzeń zachowania lub emocji,
     • ze szczególnych uzdolnień,
     • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
     • z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
     • z choroby przewlekłej,
     • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
     • z niepowodzeń edukacyjnych,
     • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
     • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

     4.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

     • ucznia,
     • rodziców ucznia,
     • dyrektora szkoły,
     • nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,
     • pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,
     • poradni,
     • asystenta edukacji romskiej,
     • pomocy nauczyciela,
     • asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy,
     • pracownika socjalnego,
     • asystenta rodziny,
     • kuratora sądowego,
     • organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

     5. W naszej szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
     z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także
     w formie:

     • zajęć rozwijających uzdolnienia,
     • zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
     • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
     • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- -społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
     • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych,
     • zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
     • porad i konsultacji,
     • warsztatów.

     6.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów
     i nauczycielom polega na:

     • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
      i dydaktycznych,
     • rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

      

     W poszczególnych zakładkach znajdują się opisy konkretnych działań podejmowanych przez poszczególnych specjalistów
     z aktualnymi grafikami pracy.