• Podstawowe informacje

    • Karta rowerowa jest dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem, w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia.

     Kartę rowerową wydaje, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna dyrektor szkoły - uczniowi szkoły podstawowej.

     Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:

     - osiągnęła wymagany minimalny wiek (10 lat);

     - wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych, zajęć prowadzonych przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub zajęć prowadzonych przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.

     Podstawa programowa techniki umożliwia uczniom zdobycie karty rowerowej - pierwszego prawa jazdy. Na realizację treści nauczania związanych z ruchem drogowym według nowej podstawy programowej należy przeznaczyć nie więcej niż 12 godzin.

     Sprawdzenie niezbędnych umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonuje nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego i/lub policjant.