•  

     

    "Kiedy śmieje się dziecko,

    Śmieje się cały świat..."

    Janusz Korczak

     

  • Nasza szkoła

  • Jesteśmy szkołą, która rzetelnie realizuje zadania związane z podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Wspieramy każdego ucznia w jego rozwoju. Kształcimy i wychowujemy uczniów w duchu patriotyzmu, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka. Dbamy o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich. Kładziemy nacisk na szeroko rozumianą tolerancję, międzykulturowość, postawy ekologiczne i promowanie zdrowego stylu życia. Szkoła kształtuje postawy społeczne poprzez akcje charytatywne, współpracę ze środowiskiem lokalnym i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz promowanie kultury.

   • MISJA SZKOŁY
   •  

    Jesteśmy szkołą przyjazną, bezpieczną, współpracującą z rodzicami

     

    Najważniejszym dobrem dla naszej szkoły jest Uczeń, który w przyjaznej atmosferze, wzajemnej akceptacji, poczuciu bezpieczeństwa może osiągać sukcesy w swojej karierze szkolnej.

    Uczymy i wychowujemy. Przygotowujemy do aktywnego i świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie kierując się uniwersalnymi wartościami takimi jak:

    - uczciwość

    - wiarygodność

    - odpowiedzialność

    - wytrwałość

    - poczucie własnej wartości

    - szacunek dla innych ludzi

    - ciekawość poznawcza

    - kreatywność

    - przedsiębiorczość

    - kultura osobista

    - gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

   • WIZJA SZKOŁY
   •  

    1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawartych w Programie Profilaktyczno - Wychowawczym Szkoły.

    2. Nasza szkoła jest nowoczesną, innowacyjną placówką, przygotowującą absolwentów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie nastawionych na osiąganie sukcesów.

    3. Program szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwia mu zdobycie rzetelnej wiedzy oraz harmonijny, wszechstronny rozwój osobowości.

    4. Uczeń korzysta z najnowocześniejszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwija swoje zainteresowania i zdolności, pracuje metodami aktywnymi.

    5. Nauczanie i wychowanie w szkole służy rozwijaniu u dziecka poczucia własnej wartości, odpowiedzialności za siebie i innych, szacunku dla każdego człowieka, miłości do ojczyzny, otwarcia na inne tradycje i kultury, a przede wszystkim zapobiega wszelkiej dyskryminacji.

    6. Nad rozwojem uczniów czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

    7. Nauczyciele współpracują z rodzicami, którzy są współorganizatorami życia szkoły.

    8. Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspiera rodzinę oraz współpracuje i uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

  • Baza szkoły

  • Nasza szkoła jest szkołą nowoczesną, z dużym zapleczem edukacyjnym. Szkoła podzielona jest na trzy sektory obejmujące oddziały przedszkolne, edukację wczesnoszkolną i klasy IV – VIII. W budynku znajdują się sale lekcyjne, pracownia językowa, pracownie komputerowe, pracownie przedmiotowe, salki sportowe, sala gimnastyczna, sale świetlicowe, gabinety specjalistów, salka z podłogą interaktywną, gabinety dyrektorów, sekretariat, pokój nauczycielski, biblioteka z bogatym księgozbiorem, gabinet pielęgniarki, stołówka, zaplecze gospodarcze, dwie portiernie, sklepik.

   Teren szkoły jest ogrodzony. W jego obszarze znajdują się dwa boiska sportowe oraz dwa w pełni wyposażone place zabaw i teren rekreacyjny. Szkoła posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.

    

    

   Sala gimnastyczna i boiska

       

        

    

   Pracownia chemiczno - fizyczna

       

    

   Pracownia biologiczna

    

   Pracownia geograficzna

    

   Pracownia językowa

    

   Pracownie komputerowe

    

    

   Pracownia polonistyczna

   Pracownia historyczna

    

   Pracownia muzyczna

    

    

   Sale edukacji wczesnoszkolnej