• O szkole

     •  

      "Kiedy śmieje się dziecko,

      Śmieje się cały świat..."

      Janusz Korczak

       

    • Nasza szkoła

    • Jesteśmy szkołą, która rzetelnie realizuje zadania związane z podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. Wspieramy każdego ucznia w jego rozwoju. Kształcimy i wychowujemy uczniów w duchu patriotyzmu, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka. Dbamy o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich. Kładziemy nacisk na szeroko rozumianą tolerancję, międzykulturowość, postawy ekologiczne i promowanie zdrowego stylu życia. Szkoła kształtuje postawy społeczne poprzez akcje charytatywne, współpracę ze środowiskiem lokalnym i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz promowanie kultury.

     • MISJA SZKOŁY
     •  

      Jesteśmy szkołą przyjazną, bezpieczną, współpracującą z rodzicami

       

      Najważniejszym dobrem dla naszej szkoły jest Uczeń, który w przyjaznej atmosferze, wzajemnej akceptacji, poczuciu bezpieczeństwa może osiągać sukcesy w swojej karierze szkolnej.

      Uczymy i wychowujemy. Przygotowujemy do aktywnego i świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie kierując się uniwersalnymi wartościami takimi jak:

      - uczciwość

      - wiarygodność

      - odpowiedzialność

      - wytrwałość

      - poczucie własnej wartości

      - szacunek dla innych ludzi

      - ciekawość poznawcza

      - kreatywność

      - przedsiębiorczość

      - kultura osobista

      - gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

     • WIZJA SZKOŁY
     •  

      1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawartych w Programie Profilaktyczno - Wychowawczym Szkoły.

      2. Nasza szkoła jest nowoczesną, innowacyjną placówką, przygotowującą absolwentów do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie nastawionych na osiąganie sukcesów.

      3. Program szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwia mu zdobycie rzetelnej wiedzy oraz harmonijny, wszechstronny rozwój osobowości.

      4. Uczeń korzysta z najnowocześniejszych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwija swoje zainteresowania i zdolności, pracuje metodami aktywnymi.

      5. Nauczanie i wychowanie w szkole służy rozwijaniu u dziecka poczucia własnej wartości, odpowiedzialności za siebie i innych, szacunku dla każdego człowieka, miłości do ojczyzny, otwarcia na inne tradycje i kultury, a przede wszystkim zapobiega wszelkiej dyskryminacji.

      6. Nad rozwojem uczniów czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.

      7. Nauczyciele współpracują z rodzicami, którzy są współorganizatorami życia szkoły.

      8. Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspiera rodzinę oraz współpracuje i uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

    • Baza szkoły

    • Nasza szkoła jest szkołą nowoczesną, z dużym zapleczem edukacyjnym. Szkoła podzielona jest na trzy sektory obejmujące oddziały przedszkolne, edukację wczesnoszkolną i klasy IV – VIII. W budynku znajdują się sale lekcyjne, pracownia językowa, pracownie komputerowe, pracownie przedmiotowe, salki sportowe, sala gimnastyczna, sale świetlicowe, gabinety specjalistów, salka z podłogą interaktywną, gabinety dyrektorów, sekretariat, pokój nauczycielski, biblioteka z bogatym księgozbiorem, gabinet pielęgniarki, stołówka, zaplecze gospodarcze, dwie portiernie, sklepik.

     Teren szkoły jest ogrodzony. W jego obszarze znajdują się dwa boiska sportowe oraz dwa w pełni wyposażone place zabaw i teren rekreacyjny. Szkoła posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.

      

      

     Sala gimnastyczna i boiska

         

          

      

     Pracownia chemiczno - fizyczna

         

      

     Pracownia biologiczna

      

     Pracownia geograficzna

      

     Pracownia językowa

      

     Pracownie komputerowe

      

      

     Pracownia polonistyczna

     Pracownia historyczna

      

     Pracownia muzyczna

      

      

     Sale edukacji wczesnoszkolnej

      

      

      

      

     Świetlice

    • Nasza szkoła korzysta z platformy EduPage, na której znajdziesz bieżące informacje z życia szkoły, aktualny plan lekcji i wiele innych informacji.