• Rok szkolny 2021/2022

    •  

     Ponownie w gronie Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

     Od listopada 2014 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach należy do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Oznacza to, że „szkoła realizuje standardy szkoły promującej zdrowie, podejmuje systemowe działania na rzecz zdrowia całej społeczności szkolnej, swoją pracę poddaje rzetelnej autoewaluacji, a swoimi doświadczeniami dzieli się z innymi”. Zaszczytny tytuł Szkoły Promującej Zdrowie nadawany jest specjalnym certyfikatem na 5 lat. Po 5 latach pracy nad corocznymi problemami priorytetowymi i podejmowania działań mających na celu poprawę zdrowia społeczności szkolnej we wszystkich jego aspektach podjęliśmy starania o ponowne ubieganie się o certyfikat wojewódzki. Zespół ds. Szkoły Promującej Zdrowie w utrudnionych pandemicznych warunkach dokonał autoewaluacji pracy w zakresie realizacji dwóch standardów SzPZ („Klimat społeczny sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.”, „Szkoła realizuje edukację zdrowotną uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz dąży do poprawy jej skuteczności.”), przeprowadził badania klimatu szkoły przy pomocy ankiet, wywiadów, analizy rysunków i wypowiedzi pisemnych, określił problem priorytetowy na rok szkolny 2020/2021 i zaplanował pracę na ten rok. Wszystkie wymagane dokumenty przesłaliśmy do Kuratorium. Nasze dokonania zostały ocenione bardzo pozytywnie, co znalazło odzwierciedlenie w ponownym przyznaniu certyfikatu i przedłużenia naszego członkostwa w gronie Szkół Promujących Zdrowie na kolejne 5 lat. Mamy nadzieję, że również w ciągu tego czasu będziemy wspólnie pracować nad tym, aby Szkoła Podstawowa nr 1 była przyjaznym miejscem dla wszystkich, którzy są z nią w jakiś sposób związani: uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, a nasze działania będą dobrym przykładem dla innych. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

      

     Koordynatorzy projektu SzPZ

     Katarzyna Proch, Agnieszka Kuster

    • Rok szkolny 2020/2021

    • Podejmując działania mające na celu rozwiązanie problemu priorytetowego (Uczniowie stwarzają zagrożenie dla siebie i innych, nie przestrzegając zasad właściwego zachowania podczas przerw, w drodze do i ze szkoły.) 

     w trakcie I półrocza:

     - członkowie Samorządu Uczniowskiego przeprowadzali rozmowy w klasach i zebrali pomysły dotyczących poprawy bezpieczeństwa na przerwach (organizacja mini konkursów sportowych w czasie dużej przerwy, nauka tańca „belgijka” w czasie dużych przerw, zawody w przeciąganiu liny, pomoc uczniów klas 8 w dyżurach na przerwach lekcyjnych);

     - w większości klas IV – VIII powstały klasowe regulaminy bezpiecznych zachowań w czasie przerw, ale brak jeszcze jednego ogólnego kodeksu;

     - podczas godzin wychowawczych w klasach IV – VIII poruszano temat bezpiecznego spędzania przerw;

     - w klasach I – III opracowano i wywieszono w salach „Zasady Bezpiecznej Przerwy”, uczniowie otrzymali za zadanie wzajemne motywowanie się do ich przestrzegania;

      

     - podczas zebrań przeprowadzano z rodzicami rozmowy na temat bezpieczeństwa dzieci, na stronie internetowej szkoły i na tablicy informacyjnej zamieszczono prezentację przygotowaną przez p. Magdalenę Zgołę na temat bezpiecznej drogi do szkoły;

      

     - klasy I – III organizowały wyjścia na przejścia dla pieszych i na przystanki w celu przypomnienia zasad zachowania w tych miejscach; brały udział w dramach w klasach przedstawiające różne zachowania w ruchu drogowym;

      

     - pedagodzy szkolni zorganizowali pogadanki z policjantem ds. nieletnich (klasy 1-3 „Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły- obcy-niebezpieczny"- poszerzanie wiadomości uczniów na temat ich bezpieczeństwa w różnych sytuacjach oraz kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu różnych zagrożeń; klasy 5 "Sankcje karne dla nieletnich "- uświadomienie uczniów o grożących im konsekwencjach wynikających z zachowań agresywnych w stosunku do swoich rówieśników oraz  o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, komputera czy telefonu komórkowego);

      

     - uczniowie klas I – III otrzymali kamizelki odblaskowe, które zakładają podczas wyjść i wycieczek;

      

     - w klasach I – III zorganizowano wystawy prac plastycznych dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym – znaki drogowe;

      

      W II półroczu:

      

     - kontynuowaliśmy działania rozpoczęte w I półroczu (stosowanie się do wypracowanych w klasach Zasad Bezpiecznej Przerwy, zwracanie uwagi na wszystkie przejawy niebezpiecznych zachowań podczas przerw, pogadanki z dziećmi);

      

     - pozostałych zadań nie udało się zrealizować z powodu pandemii koronawirusa i zawieszenia zajęć.

      

      Wnioski:

      

     - pomimo niemożności realizacji zadań planu pracy SzPZ w II półroczu z powodu pandemii, założony cel został osiągnięty: od połowy marca 2020 r. nie odnotowaliśmy żadnych niewłaściwych zachowań uczniów w czasie przerw, drogi do i ze szkoły;

      

     - nie dokonaliśmy autoewaluacji pracy w zakresie realizacji dwóch standardów SzPZ (w tym standardu drugiego: „Klimat społeczny sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.”), co było warunkiem kontynuowania przynależności do wielkopolskiej sieci SzPZ. Nie było to możliwe w obecnej sytuacji i było od nas niezależne. Wszystkie procedury związane z przedłużaniem członkostwa będą kontynuowane, kiedy wystąpią niezbędne ku temu warunki po indywidualnym kontakcie z koordynatorem wojewódzkim.

    • Rok szkolny 2019/2020

    •  

     Realizacja problemu priorytetowego w roku szkolnym 2019/2020

     1. Problem priorytetowy do rozwiązania:

     Uczniowie stwarzają zagrożenie dla siebie i innych, nie przestrzegając zasad właściwego zachowania podczas przerw, w drodze do i ze szkoły.

     1. Krótki opis problemu priorytetowego:

     Z obserwacji nauczycieli, pracowników obsługi i osób zajmujących się dowozem dzieci do szkoły oraz z rozmów z rodzicami i dziećmi wynika, że wielu uczniów nie przestrzega zasad właściwego zachowania się podczas przerw, na przystankach autobusowych, w drodze do i ze szkoły. Uczniowie popychają się, potrącają, „duszą”, uderzają, obrażają słownie, co wpływa negatywnie zarówno na bezpieczeństwo, jak i samopoczucie członków społeczności szkolnej. Bywa, że starsi uczniowie nie stosują się do przepisów ruchu drogowego podczas jazdy rowerem.

      

     1. Uzasadnienie wyboru priorytetu:

     Na podstawie obserwacji, rozmów i zgłoszeń rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi zespół dokonujący diagnozy uznał, że niektórzy uczniowie stwarzają zagrożenie dla siebie i innych, nie przestrzegając zasad właściwego zachowania podczas przerw, w drodze do i ze szkoły. Ma to wpływ na samopoczucie i poczucie bezpieczeństwa pozostałych dzieci. Poczucie bezpieczeństwa natomiast to jedna z podstawowych potrzeb, która musi być zaspokojona, aby można było mówić o prawidłowym rozwoju i zdrowiu w sensie fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym. Należy więc podjąć działania w celu zminimalizowania niewłaściwych zachowań podczas przerw międzylekcyjnych, w drodze do i ze szkoły.

      

     2. Przyczyny główne istnienia problemu:

     - przebywanie dużej liczby uczniów na korytarzach, co uniemożliwia „wyżycie się”, powoduje tłok, przepychanki i zaczepki słowne,

     - uczniowie nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie mogą stwarzać dla siebie samych i swoich kolegów; wydaje im się często, że są „niezniszczalni” lub posiadają wiele żyć,

     - w tym roku po raz pierwszy uczniowie korzystają z darmowej komunikacji na terenie gminy, samodzielnie podróżują do i ze szkoły, a nie wszyscy zdają sobie sprawę z niebezpieczeństw z tym związanych,

     - wielu uczniów dojeżdża do szkoły rowerami, zapominając często o zasadach ruchu drogowego;

     - dłuższe niż w roku ubiegłym przerwy: 10, 20-minutowe.

      

     3. Rozwiązania dla usunięcia przyczyn problemu:

     - sumienna realizacja programu profilaktyki i programu edukacji zdrowotnej;

     - włączenie uczniów do planowania organizacji przerw i ustalenia zasad zachowania się     w czasie ich trwania;

     - warsztaty uczące właściwych zachowań i wyrażania emocji;

     - aranżowanie sytuacji, w których starsi uczniowie mogą opiekować się młodszymi, okazywać sobie pomoc;

     - przypominanie zasad gwarantujących bezpieczeństwo fizyczne i komfort psychiczny podczas codziennych zajęć i spotkań z dziećmi;

     - włączanie problematyki bezpiecznych zachowań w tematykę imprez, uroczystości i projektów szkolnych;

      


      

     PODSUMOWANIE PRACY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

     Za główne cele naszych działań obraliśmy: wyposażenie rodziców i dzieci w wiedzę niezbędną do dokonywania zdrowych wyborów żywieniowych oraz zmianę nawyków żywieniowych.

     Aby osiągnąć założony cel, postanowiliśmy podjąć się realizacji następujących zadań:

     - zorganizowanie spotkań i warsztatów ze specjalistami dla dzieci,

     - poszerzenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat zdrowego żywienia dzieci,

     - poruszanie problematyki zdrowego odżywiania podczas zajęć lekcyjnych i imprez szkolnych,

     - świadomy udział w programie „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Szklanka mleka”,

     - pamięciowe opanowanie kilku rymowanek dotyczących zdrowego odżywiania przez 60 % uczniów.

      

     W ciągu roku szkolnego 2018/2019:

     W ramach organizowania spotkań i warsztatów z profesjonalistami dla dzieci:

     - zrealizowano zajęcia warsztatowe w klasach I - III „Zdrowe odżywianie” podczas Dnia Śniadanie daje moc” (8 XI 2018), dzieci wzięły udział w przygotowaniu zdrowych śniadań,

     - podczas klasowych wycieczek organizowano spotkania z osobami związanymi ze zdrowym odżywianiem (impreza edukacyjna w Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego „Jesień na wsi”, zajęcia w Ogrodzie Ekologicznym „Gładysiakowie” w Wirach („Marchewkowy zawrót głowy”, „Rumiane jabłuszko”; zdrowotne właściwości miodu i innych pszczelich produktów – wizyta w pasiece w Radgoszczy) tematyka zdrowego odżywiania obecna była podczas wyjazdów na Święto Pieczonej Pyry”),

     - uczestnictwo dzieci z klasy I c w warsztatach kulinarnych w GOK w Komornikach przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich;

     - spotkania dzieci z różnych klas z rodzicami związanymi ze zdrowym odżywianiem, którzy opowiadali, jak należy się odżywiać, żeby być zdrowym – dzieci próbowały np. ziaren kakaowca, owoców goi, przygotowywały koktajle warzywno – owocowe.

      

     Realizując drugie zadanie: poszerzenie wiedzy rodziców i nauczycieli na temat zdrowego żywienia dzieci:

      - stworzono tablicę informacyjną w holu szkoły i systematycznie zamieszcza się na niej informacje na temat zdrowego odżywiania, programów, w których bierzemy udział, ciekawych przepisów na zdrowe dania i zastępniki słodyczy;

     - odbyły się prelekcje dla rodziców połączone z prezentacją podczas zebrań: 07. 11. 2018 r. – „Bez śniadania nie ma nauczania”, 26. 03. 2019 r. – „Wybieram zdrowie i zdrowe odżywianie”;

     - nauczyciele wzięli udział w szkoleniu pt.: „Fakty i mity o dietach" prowadzonym przez panią dietetyk, mgr inż. Wiesławę Nowakowską - 26. 03. 2019 r.

      

     Poruszanie problematyki zdrowego odżywiania podczas zajęć lekcyjnych i imprez szkolnych odbywało się poprzez:

     - udział każdej klasy I – III w przynajmniej jednym programie związanym z problematyką zdrowego odżywiania („Śniadanie daje moc”, „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu”, „Pięć porcji zdrowia”, „Mam kota na punkcie mleka”, „Dzieciaki mleczaki”),

     - udział klas V – VII w projekcie „Trzymaj formę” – tworzenie reklamy filmowej (reklama społeczna) na temat zdrowego stylu życia;

     - we wszystkich klasach odbywały się zajęcia warsztatowe zgodnie z tematyką zaproponowaną w planach dydaktyczno – wychowawczych klas (tworzenie piramid zdrowia, projektowanie zdrowych kanapek, zdrowe zastępniki słodyczy, klasowe „przepiśniki” na zdrowe słodycze);

     - w klasach przeprowadzano pogadanki i prezentacje multimedialne przygotowywane przez nauczycieli, uczniów i rodziców (np. spotkanie z kucharzem; przygotowywanie prelekcji przez starszych kolegów dla młodszych połączonych z prezentacjami);

     - w czerwcu dzieci z kółka teatralnego klas drugich przygotowały i przedstawienie o tematyce prozdrowotnej „Przygody Czerwonego Kapturka”, na które zaprosiły dzieci z klas młodszych;

     - uczniowie klas młodszych dowiadywali się o leczniczych i smakowych właściwościach ziół dzięki hodowaniu ich w klasach i wykorzystywaniu podczas wspólnych śniadań;

     - tworzenie książeczek „Odżywiaj się zdrowo” z rymowankami na temat zdrowych produktów i zasad zdrowego trybu życia przez uczniów klas II; prezentacja książeczek na szkolnym korytarzu;

     - w klasach V i VI odbywały się zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania, projekcje filmu, projektowanie piramidy zdrowia, gry edukacyjne dotyczące zdrowego odżywiania (min. Kahoot);

      

     Realizacja czwartego zadania: Świadomy udział w programie „Owoce i warzywa szkole” oraz „Szklanka mleka” polegała na:

     - przypomnieniu w klasach założeń i celów programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Szklanka mleka”,

     - wspólnym spożywaniu drugiego śniadania, zachęcanie do zjadania podczas drugiego śniadania owoców i warzyw;

     - aktywnym udziale klas I – III w programie „Mam kota na punkcie mleka” – uczestnictwo w dwóch konkursach: „Imię dla koleżanki kota Mleczysława” i „Zimowe motto kota Mleczysława”,

     - w maju w klasach odbył się konkurs na portret kota Mlekopija jako podsumowanie tematyki związanej z odżywczymi i zdrowotnymi właściwościami mleka i jego przetworów;

     - w ciągu całego roku podczas zajęć komputerowych wykorzystywano gry i łamigłówki ze strony programu www.kochammleko.pl do uświadamiania korzyści płynących z picia mleka i spożywania produktów mlecznych;

      

     W II półroczu zrealizowano również piąte zadanie: klasowe konkursy na rymowanki o zdrowym odżywianiu:

     - uczniowie klas IV – VII przygotowali rymowanki związane ze zdrowym odżywianiem; najciekawsze były prezentowane na szkolnych korytarzach i dzieci uczyły się ich na pamięć;

     Ponadto w świetlicy klas II od początku roku szkolnego została ustalona zasada, że dzieci mogą kupować słodycze (przebywając w świetlicy) tylko w czwartki i piątki, po uprzednim sprawdzeniu zjedzonego śniadania. Uczniowie stosowali tę zasadę i zjadali mniej słodyczy (w świetlicy).

     Na prośbę Rady Rodziców pan, który zajmował się obiadami, zobowiązał się do wprowadzania „zdrowych” nowości w menu (zioła, nowe rodzaje kasz i makaronów, zupy itp.). Co tydzień przesyłał do wyznaczonego koordynatora menu obiadowe. Koordynator przekazywał je do wychowawców, których zadaniem było omawianie wprowadzanych nowości i zachęcanie dzieci do próbowania nowych smaków.

      

     Wnioski:

     - dobrym pomysłem jest udział w programach i konkursach związanych z promocją zdrowego odżywiania – atrakcyjna forma ułatwia zdobywanie wiedzy przez dzieci i pomaga stosować ją w życiu codziennym;

     - w przyszłym roku należy kontynuować zamieszczanie informacji związanych ze SzPZ na tablicy informacyjnej w holu szkoły, warto również poinformować rodziców na zebraniach, że taka tablica istnieje (ankieta wykazała, że nie wszyscy rodzice zwrócili na to uwagę);

     - warto, aby zagadnienia związane z realizacją przyszłorocznego problemu priorytetowego były włączane w różne rodzaje aktywności dzieci i aby nawiązywać do nich jak najczęściej przy różnych okazjach,

     - bardzo dobrze sprawdza się dzielenie się wiedzą przez starszych uczniów z młodszymi kolegami: korzyści są obustronne – starsi uczą się przygotowując wystąpienie, młodsi, czerpiąc z wiedzy prelegentów.

      

     Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia, wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, prowadzi wszechstronną edukację propagującą zdrowie, włącza do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły, jak i rodziców.

                    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikachnależy do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie  od listopada 2014 r.

     Co roku przyjmujemy do realizacji jeden tzw. problem priorytetowy.

     W bieżącym roku szkolnym brzmi on:

     Niewłaściwe nawyki żywieniowe uczniów. Spożywanie produktów żywnościowych o małej zawartości odżywczej.

      

       prezentacja: szkola_promująca zdrowie_2019.pptx

      

    • Poprzednie lata