•  

     Sekretariat jest czynny codziennie od 8.00 do 16.00

      

     Sekretarz szkoły

     Katarzyna Łuczak

      

     Referent

     Natalia Pruszkowska


  • Ważne informacje

    • Legitymacje szkolne
    • W przypadku utraty oryginału legitymacji osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły, która go wydała, z wnioskiem o wydanie duplikatu. Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia. Ma on moc oryginału i może być wydany ponownie. Duplikaty legitymacji szkolnej wydaje się z fotografią (§ 22 ust. 1, 3, 8 i 13 ww. rozporządzenia).

     Za wydanie duplikatu pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu (aktualnie 9 zł). Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły (§ 26 ust. 3 rozporządzenia)

     Nr konta :14 1240 1747 1111 0010 1599 9110  koniecznie z dopiskiem duplikat legitymacji oraz imię i nazwisko ucznia.