• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie

    •  

      

     http://www.mp4ciechanow.pl/images/sss.png

     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Puszczykowie jest poradnią publiczną działającą w sieci placówek oświatowych powiatu poznańskiego. Poradnia zajmuje się dziećmi i młodzieżą w wieku 0-19 lat. Pomoc udzielana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną jest dobrowolna i nieodpłatna.

     Swoim zasięgiem obejmuje gminy:

     • Mosina,
     • Komorniki,
     • Kórnik,
     • miasto Puszczykowo.

     Do głównych zadań publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych należy:

     • diagnozowanie dzieci i młodzieży,
     • wydawanie opinii i orzeczeń dotyczących kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży,
     • udzielanie pomocy bezpośredniej uczniom oraz rodzicom,
     • realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli
      w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych,
     • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek.

      

     Diagnoza w poradni, a także wydanie informacji o wynikach przeprowadzonej diagnozy czy opinii, odbywa się na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia.

     Celem diagnozowania dziecka jest przede wszystkim określenie jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych, wyjaśnienie mechanizmów jego funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu
     oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

     Efektem diagnozy jest w szczególności:

     1. Wydanie opinii.
     2. Wydanie orzeczenia o potrzebie:
     • kształcenia specjalnego,
     • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
     • indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.
     1. Objęcie bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną w poradni dziecka, rodziców lub zarówno dziecka jak i rodziców.
     2. Wspomaganie nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem w jednostce oświaty do której uczęszcza.

      

     Szczegółowe informacje dotyczące działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Puszczykowie znajdują się pod wskazanym poniżej adresem:

     Link do strony internetowej Poradni w Puszczykowie