• Podstawowe informacje

    • Świetlica

     czynna codziennie w godzinach:

     6.30-17.30

      

     Szanowni Rodzice,

     Uprzejmie informujemy, że zgodnie z "Regulaminem Świetlic Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach" odbierając dzieci ze świetlicy są Państwo zobowiązani do okazywania Wychowawcom dowodu tożsamości przez cały rok szkolny.  Prosimy o tym pamiętać i zawsze mieć przy sobie dokumenty potwierdzające Państwa tożsamość. 

     Z wyrazami szacunku, Wychowawcy Świetlic

      

     ŚWIETLICA klas 1 a, b - sala nr 014, wychowawcy: J. Budych, K. Kęsy-Urban

     ŚWIETLICA klas 1 c, d - sala nr 018, wychowawcy: D. Rozbicka, B. Matłoka

     ŚWIETLICA klas 2 a, b, c, d, e -  sala nr 009, wychowawcy: A. Bryll, M. Woźniak, J. Wąsowicz

     ŚWIETLICA klas 3 a, b, c, d- sala nr 004, wychowawcy: D. Owczarek, M. Buchert-Szarzyńska

     ŚWIETLICA klas 4-8 -  sala nr 011, wychowawcy: M. Jakielczyk-JankowskaL. Włodarczyk

      

     Nauczyciele - Wychowawcy Świetlic

      

     Marta Buchert-Szarzyńska -kierownik świetlic

     Monika Jakielczyk-Jankowska -zastępca kierownika świetlic

      

      

     Lidia Włodarczyk

     Małgorzata Woźniak

     Danuta Rozbicka

     Jakub Budych

     Katarzyna Kęsy-Urban

     Beata Matłoka

     Anna Bryll

     Jagoda Wąsowicz

     Damian Owczarek

      


      

     DYŻURY NAUCZYCIELI ŚWIETLIC I SEMESTR 

     Rok szkolny 2022/2023 

      

      

      

      

     Lp. 

      

      

     Imię i nazwisko oraz numer telefonu wewnętrznego 

      

     Dzień tygodnia 

      

     Godzina 

     1.

     Marta  Buchert – Szarzyńska 

     WTOREK

       12.40 - 13.40  

     2. 

     Damian Owczarek

     ŚRODA

     10.30 - 11.30

     3. 

     Anna Bryll

     CZWARTEK

     10.30 - 11.30

     4. 

     Jagoda Wąsowicz

     PONIEDZIAŁEK

     10.30 - 11.30

     5. 

     Monika Jakielczyk-Jankowska

     WTOREK

     12.00- 13.00

     6.       

      Danuta Rozbicka

       PONIEDZIAŁEK  

     09.00 - 10.00

     7.       

     Lidia Włodarczyk

     CZWARTEK

     10.00 - 11.00

     8.    

     Małgorzata Woźniak

     WTOREK

     9.00 - 10.00

     9.   

     Beata Matłoka

     PONIEDZIAŁEK

     09.00 - 10.00

     10.      

     Jakub Budych

     ŚRODA 09.00 - 10.00

     11. 

     Katarzyna Kęsy-Urban PONIEDZIAŁEK 15.00-16.00

      

      

      


      

     Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci z klas 0-VI. Przeznaczona jest dla uczniów, którzy  przebywają w szkole ze względu na czas pracy rodziców, a także dla uczniów dojeżdżających do naszej szkoły. Działalność świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej. 

     Sale świetlic wyposażone są w ciekawe gry edukacyjne, telewizory, odtwarzacze DVD, Play Station, tablice korkowe do prezentacji prac uczniów oraz książki, bajki dla najmłodszych.

     Nasze świetlice oferują uczniom różnorodne zajęcia:

     • zajęcia plastyczno-techniczne
     • zajęcia sportowe - rekreacyjne (gry i zabawy na boiskach szkolnych)
     • spotkania z książką
     • oglądanie bajek
     • gry i zabawy planszowe
     • gry i zabawy ruchowe
     • pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych
     • zajęcia tematyczne poświęcone uroczystościom i świętom 
     • konkursy świetlicowe
     • zabawy przy muzyce

     Prace plastyczne dzieci są systematycznie eksponowane na gazetkach ściennych.  Tematyka prac jest dobierana do planu pracy świetlicy.  Dzieci wykonują także prace na tematy dowolne z wykorzystaniem ciekawych technik plastycznych. 

     Zadania świetlicy:

     • zapewnienie dzieciom aktywnego i bezpiecznego wypoczynku,
     • organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy,
     • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań,
     • pobudzanie wyobraźni twórczej w trakcie zajęć muzycznych, plastycznych, umysłowych, ruchowych,
     • kształtowanie właściwych postaw społecznych,
     • podnoszenie sprawności fizycznej,

     współpraca z rodzicami, wychowawcami klasy a także z pedagogiem, i innymi specjalistami celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.


        Regulamin świetlicy

      

     1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla wszystkich dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach.

     2. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 6:30 do 17:30. Pobyt dzieci w świetlicy jest bezpłatny.

     3. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla dzieci oczekujących na lekcje lub zajęcia dodatkowe, uczniów kończących lekcje oraz klas pod nieobecność nauczyciela.

     4. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby przez nich upoważnione. Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które dziecko idzie do domu. Rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko we wskazanym miejscu.

     5. Dzieci z klas 1-3 oraz oczekujące na koła zainteresowań/zajęcia dodatkowe odbierane są przez nauczyciela/osobę prowadzącą, a po zajęciach odprowadzane z powrotem do świetlicy.

     6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad kontraktu świetlicowego, kulturalnego zachowania oraz poszanowania sprzętów stanowiących wyposażenie świetlicy.

     7. Rodzice/prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy oraz za dziecko nie odebrane ze świetlicy po godzinie 17.30.

     8. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w świetlicy oraz punktualnego odbioru dziecka do godziny 17.30.

     9. W przypadku odebrania dziecka ze świetlicy po godzinach jej pracy rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez wychowawców notatki służbowej, która zostanie przekazana Dyrektorowi Szkoły.

     10. W razie nie odebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami dziecko może zostać przekazane odpowiednim organom.

     11. Dzieci przebywające w świetlicy nie mogą jej opuszczać bez zgody wychowawcy. Nie mogą opuszczać terenu szkoły.

     12. Załącznikami do regulaminu świetlicy są karty zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz kontrakt zawarty między uczniami, a wychowawcami świetlic.

     13. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

     14. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk - przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

     15. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować przeziębienie lub pogarszający się stan zdrowia, powinien odizolować ucznia i poinformować rodzica/opiekuna prawnego.

     16. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się poprzez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna prawnego w karcie zapisu