• Podstawowe informacje

    • Świetlica

     czynna codziennie w godzinach:

     6.30-17.30

      

     Szanowni Rodzice,

     Uprzejmie informujemy, że zgodnie z "Regulaminem Świetlic Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach" odbierając dzieci ze świetlicy są Państwo zobowiązani do okazywania Wychowawcom dowodu tożsamości przez cały rok szkolny.  Prosimy o tym pamiętać i zawsze mieć przy sobie dokumenty potwierdzające Państwa tożsamość. 

     Z wyrazami szacunku, Wychowawcy Świetlic

      

     ŚWIETLICA klas 1 a, c - sala nr 009, wychowawcy: J. Nowicka, L. Jurkowska

     ŚWIETLICA klas 1 b, d - sala nr 018, wychowawcy: P. Marków, D. Rozbicka

     ŚWIETLICA klas 4-8 -  sala nr 105, wychowawcy: J. Kowalczyk, L. Włodarczyk

     ŚWIETLICA klas 2 a, b, c, d, e, f -  sala nr 014, wychowawcy: M. Woźniak, M. Wichłacz

     ŚWIETLICA klas 3 a, b, c, d, e, f, g  - sala nr 004, wychowawcy: I. Miller, M. Buchert-Szarzyńska

      

     Nauczyciele - Wychowawcy Świetlic

      

     Marta Buchert- Szarzyńska -kierownik świetlic

     Magdalena Wichłacz -zastępca kierownika świetlic

      

     Iwona Miller

     Lidia Włodarczyk

     Małgorzata Wozniak

     Patrycja Marków

     Danuta Rozbicka

     Julianna Nowicka

     Julia Kowalczyk

     Luiza Jurkowska

      


      

     DYŻURY NAUCZYCIELI ŚWIETLIC II SEMESTR 

     Rok szkolny 2020/2021 

      

      

      

      

     Lp. 

      

      

     Imię i nazwisko oraz numer telefonu wewnętrznego 

      

     Dzień tygodnia 

      

     Godzina 

     1.  

     Buchert – Szarzyńska Marta  511 

     czwartek

     wtorek 

     11:00-11:30

     11:15-11:30 

     1.  

     Lidia Włodarczyk  511 

     środa 

     15:30 –16:00 

     1.  

     Kowalczyk Julia 001

     wtorek

     09:15-10:00 

     1.  

     Marków Patrycja 511 

     środa 

     10:15- 11:00 

     1.  

     Miller Iwona 001 

     poniedziałek 

     09:15-10:00 

     1.  

     Nowicka Julianna 009 

     piątek 

     10:45-11:30 

     1.  

     Rozbicka Danuta 018 

     wtorek 

     10:15-11:00 

     1.  

     Wichłacz Magdalena 014 

     piątek  

     11:30-12:15 

     1.  

     Woźniak Małgorzata 511 

     wtorek 

     10.45-11.30 

     1.  

     Jurkowska Luiza  511 

     środa 

     08:45-09:10 

     14:45-15:05

      

      


      

     Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci z klas 0-VI. Przeznaczona jest dla uczniów, którzy  przebywają w szkole ze względu na czas pracy rodziców, a także dla uczniów dojeżdżających do naszej szkoły. Działalność świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej. 

     Sale świetlic wyposażone są w ciekawe gry edukacyjne, telewizory, odtwarzacze DVD, Play Station, tablice korkowe do prezentacji prac uczniów oraz książki, bajki dla najmłodszych.

     Nasze świetlice oferują uczniom różnorodne zajęcia:

     • zajęcia plastyczno-techniczne
     • zajęcia sportowe - rekreacyjne (gry i zabawy na boiskach szkolnych)
     • spotkania z książką
     • oglądanie bajek
     • gry i zabawy planszowe
     • gry i zabawy ruchowe
     • pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych
     • zajęcia tematyczne poświęcone uroczystościom i świętom 
     • konkursy świetlicowe
     • zabawy przy muzyce

     Prace plastyczne dzieci są systematycznie eksponowane na gazetkach ściennych.  Tematyka prac jest dobierana do planu pracy świetlicy.  Dzieci wykonują także prace na tematy dowolne z wykorzystaniem ciekawych technik plastycznych. 

     Zadania świetlicy:

     • zapewnienie dzieciom aktywnego i bezpiecznego wypoczynku,
     • organizowanie czasu wolnego poprzez gry i zabawy,
     • kształtowanie i rozwijanie zainteresowań,
     • pobudzanie wyobraźni twórczej w trakcie zajęć muzycznych, plastycznych, umysłowych, ruchowych,
     • kształtowanie właściwych postaw społecznych,
     • podnoszenie sprawności fizycznej,

     współpraca z rodzicami, wychowawcami klasy a także z pedagogiem, i innymi specjalistami celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.


        Regulamin świetlicy

      

     1. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla wszystkich dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach.
     2. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 6:30 do 17:30. Pobyt dzieci w świetlicy jest bezpłatny.
     3. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla dzieci oczekujących na lekcje lub zajęcia dodatkowe, uczniów kończących lekcje oraz klas pod nieobecność nauczyciela.
     4. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych lub osoby przez nich upoważnione. Osoba odbierająca ucznia zobowiązana jest do zgłoszenia odbioru dziecka wychowawcy świetlicy, potwierdzonego podpisem na karcie oraz do wylegitymowania się. Dziecko wywołane telefonicznie nie otrzyma pozwolenia na opuszczenie terenu szkoły.
     5. Dzieci z klas 1- 3 oraz oczekujące na koła zainteresowań/zajęcia dodatkowe odbierane są przez nauczyciela/osobę prowadzącą, a po zajęciach odprowadzane z powrotem do świetlicy.
     6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad kontraktu świetlicowego, kulturalnego zachowania oraz poszanowania sprzętów stanowiących wyposażenie świetlicy.
     7. Rodzice/ prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło się do świetlicy.
     8. Rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w świetlicy oraz punktualnego odbioru dziecka do godziny 17:30.
     9. W przypadku odebrania dziecka ze świetlicy po godzinach jej pracy rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez wychowawców notatki służbowej, która zostanie przekazana Dyrektorowi Szkoły.
     10. W razie nie odebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/prawnymi opiekunami dziecko może zostać przekazane odpowiednim organom.
     11. Dzieci przebywające w świetlicy nie mogą jej opuszczać bez zgody wychowawcy. Nie mogą opuszczać terenu szkoły.
     12. Załącznikami do regulaminu świetlicy są karty zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz kontrakt zawarty między uczniami a wychowawcami świetlic.
     13. Na zajęcia świetlicowe może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, lub w izolacji.
     14. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicach szkolnych zgodnie z przydziałem. Należy unikać zmiany pomieszczeń oraz wymiany uczniów w grupach świetlicowych. W razie potrzeby nauczyciel może wykorzystać inne sale dydaktyczne, które nie są aktualnie używane do bieżącej nauki. 
     15. Należy tak organizować i koordynować zajęcia, aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego (1,5  metra). W miarę możliwości należy organizować zajęcia na świeżym powietrzu.
     16. W trakcie trwania zajęć świetlicowych nauczyciel zobowiązany jest do wietrzenia sali co najmniej 1 raz na godzinę. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem nauczyciela.
     17. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk - przed przyjściem do świetlicy, przed posiłkiem oraz po powrocie ze świeżego powietrza, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
     18. Posiłki spożywane będą w stałych godzinach wyznaczonych przez wychowawcę świetlicy.
     19. Przynosimy do szkoły tylko niezbędne rzeczy. Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
     20. W świetlicy szkolnej dostępne są tylko zabawki i sprzęty, które można łatwo zdezynfekować. Według potrzeb wyznaczony pracownik szkoły dokonuje dezynfekcji stołów, krzeseł, włączników, powierzchni podłogowych oraz sprzętu sportowego.
     21. Wyznaczony pracownik szkoły informuje wychowawcę świetlicy, które dziecko idzie do domu. Rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko we wskazanym miejscu.
     22. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia w przeznaczonym do tego pomieszczeniu zachowując dystans minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie informuje rodzica/opiekuna prawnego o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
     23. W razie konieczności kontakt rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem odbywa się przez dziennik elektroniczny lub na numer telefonu podany przez rodzica/opiekuna prawnego w karcie zapisu.  Stworzono na podstawie: wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Państwowego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.