Nawigacja

O szkole

Wiadomości ogólne

  Podstawowe wiadomości

 

Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1w Komornikach imienia Janusza Korczaka
Adres szkoły: 62-052 Komorniki, ul. Staszica 25
Telefon: 618107669   
Adres WWW: www.spkomorniki.pl
E-mail szkoły: sekretariat@spkomorniki.pl

 

Naszym inspektorem ochrony danych jest p. Adam Korzuch i można się z nim kontaktować przez mail: korzuch@infoic.pl. 

 

             Dyrektor szkoły   mgr Bożena Czaińska  

                          

                          Przyjmuje interesantów w środy w godz. 16:00-17:00.

                          W pozostałe dni po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

                          Wicedyrektor  mgr Hanna Drapiewska

                                           Wicedyrektor mgr Angelika Włodarczak

                           

                            Sekretarz szkoły mgr Agnieszka Peksa 

                                   Referent szkoły Katarzyna Łuczak

                                                                                            

NASZA SZKOŁA:

Zdobyła tytuł  „Szkoła odkrywców talentów”

Rzetelnie realizuje zadania związane z podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; wspiera każdego ucznia w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju osobowego; kształci i wychowuje  młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. Realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami (wychowankami) albo na ich rzecz.

Kieruje się dobrem uczniów (wychowanków), troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia (wychowanka) w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Kształtuje postawy patriotyczne i obywatelskie oraz więzi z krajem ojczystym i regionem poprzez uroczystości z okazji świąt państwowych oraz rocznic ważnych dla kraju i regionu, np:  Wrzesień 1939,  Dzień Niepodległości,  Święta Majowe,  Dzień Edukacji Narodowej,  Powstanie Wielkopolskie,  Poznański Czerwiec;  wycieczki do muzeum i miejsc pamięci narodowej, np. Izba Pamięci Towarzystwa Ziemi Komornickiej,  Muzeum Rolnictwa w Szreniawie,  Muzeum Narodowe w Poznaniu,  Muzeum Regionalnie w Stęszewie,  Muzeum Martyrologii w Żabikowie,  Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Lusowie,  Ogród Pamięci w Komornikach,  Miejsce Pamięci Narodowej Wypalanki.

Postawy społeczne kształtowane są poprzez: akcje charytatywne, np. zbiórka nakrętek,  przygotowanie upominków dla małych pacjentów szpitala przy ul. Krysiewicza,  Gwiazdka,  Wielkanoc  i  Dzień Dziecka, Góra Grosza,  WOŚP,  kiermasze  świąteczne  (zbieranie pieniędzy na pomoc materialną dla dzieci z biednych rodzin,  wycieczki,  zakup czapek,  tornistrów,  okularów).

Postawy ekologiczne kształtuje się poprzez: sprzątanie świata,  zajęcia edukacyjne na ścieżkach edukacyjnych,  ścieżka „Nurtem Wirynki”,  ścieżka regionalna,  Dzień Ziemi,  Listy dla Ziemi, współpraca z Wydziałem Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

Promowanie zdrowego stylu życia odbywa się poprzez realizację projektów prozdrowotnych, np. „Owoce i warzywa w szkole”,  „Szklanka mleka”,  program o uzależnieniach  „Cukierki - zanim spróbujesz”.   Wszystkie działania prozdrowotne ciągle  poszerzane zostają w programie „Szkoły promującej zdrowie”.

Programy dotyczące promocji zdrowia wdrażane w szkole:

„Owoce i warzywa w szkole”,

"Doskonałe mleko w szkole”, 

„Chcę żyć w bezpiecznym świecie”, 

„Czyste powietrze wokół nas”- przedszkolny program edukacji antynikotynowej,   

„Nie żyję tylko dla siebie”- projekt edukacyjny klas 0-VI,   

„Kioto w domu”- ogólnopolski program  ekologiczny,    

„Między nami kobietkami” program edukacyjny dla uczennic kl. VI.

Przywiązanie do tradycji i promowanie kultury odbywa się poprzez: wyjazdy do teatrów, projekty edukacyjne, np. „Muzyka łączy pokolenia”, spotkania ze sztuką, projekty np.„Cudze chwalicie, swego nie znacie”, Koło Pro Sinfonika,  uwrażliwienie na osoby starsze: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Seniora (DOS w Lisówkach), "Dorośli czytają dzieciom", Dzień Rodziny, Festyn Rodzinny.

Podnoszenie jakości pracy szkoły (wysokie wyniki sprawdzianów klas 6):

- Wzbogacenie oferty edukacyjnej (duża ilość kółek zainteresowań rzetelnie prowadzonych zarówno  w klasach 4-6, jak i 0-3).

- Zajęcia z "dzieckiem zdolnym"  -  prowadzone są dodatkowe zajęcia (nauczyciele napisali  indywidualne programy do pracy z dzieckiem zdolnym).

- Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci.

- Terapia – zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.

- Zajęcia z logopedii.

- Zajęcia z dzieckiem niedosłyszącym.

- Gimnastyka korekcyjna od  kl. 0-3.

- Rytmika w kl. 0.

- Język angielski od kl. 0-6.

- Język niemiecki od kl. 4-6.

Duża ilość imprez integrujących społeczność uczniowską:

"Święto Pieczonej Pyry" kl. 0-3,   

"Dzień sportu" kl. 0 – 6, 

"Wiosenny korowód" kl. 0 – 3,

"Rajd szkolny z okazji Dnia Dziecka" kl. 0 – 6,  

"Festyn Rodzinny",  

 "Noc Naukowców", 

Koncert talentów,  

Imprezy z okazji święta rodziny,  

Święto Unii Europejskiej, 

Przedstawienie teatralne z okazji Konstytucji 3 Maja,  

Warsztaty artystyczne i literackie,   

Rekolekcje Wielkopostne,

Powitanie wiosny,  

Koncert karnawałowy,  

Balik karnawałowy,   

Dzień Babci i Dziadka,   

spotkania flażolecistów  w Poznańskiej Katedrze,  

Jasełka klasowe, szkolne,  

Międzynarodowy Dzień Muzyki,  

Odyseja  Umysłu,  

Święto Pieczonej Pyry,

Dni Matematyki.

Ogólnoszkolne projekty edukacyjne:   

,,Nie żyję tylko dla siebie",    

,,Cudze chwalicie swego nie znacie",

 ,,Dzień szkoły bez przemocy",  

,,Moje miejsce na ziemi",

 ,,Pamięć wiecznie żywa",  

,,Sztuka kształci, wychowuje, bawi”.

Na terenie szkoły prężnie działa  Rada Rodziców  oraz  Samorząd Uczniowski, którzy są partnerami i pomysłodawcami wielu ciekawych wydarzeń oraz akcji, często charytatywnych.

Współpraca z:   Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Komornickiej,  ZHP,  PCK,  organizacja imprez charytatywnych na rzecz dzieci ze Szpitala Dziecięcego w Poznaniu ul. Krysiewicza oraz  Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach,  współpraca z Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie oraz Muzeum Rolnictwa w Szreniawie,  współpraca z GKRPA i Ośrodkiem Pomocy Społecznej,   z Polskim Towarzystwem Turystyczno –Krajoznawczym oraz Wielkopolskim Parkiem Narodowym.

W rozwiązywaniu problemów wychowawczych z uczniami nauczyciele jak i rodzice  mogą korzystać z rozbudowanej bazy specjalistów: psycholog, pedagog, terapeuta, logopeda.

Promuje się szkołę poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, ukazywanie osiągnięć i potencjału społeczności szkolnej oraz  kształtowanie więzi ze szkołą.

1. Strona internetowa  prowadzona na bieżąco (podstrony poszczególnych klas i nauczycieli) www.spkomorniki.pl.

2. Artykuły w lokalnej prasie oraz ,,TV Wielkopolska".

3. Prezentacja swoich osiągnięć w środowisku.

4. Organizacja „Drzwi otwartych dla nowych uczniów  klas 0 i I.

5. Koncerty młodych talentów.

6. Międzyszkolne i Gminne konkursy, olimpiady, projekty edukacyjne.

7. Organizacja zabaw dochodowych przez Radę Rodziców na rzecz szkoły.

Szkoła bierze udział w ogólnopolskich programach: Cała Polska czyta dzieciom,  Lepsza szkoła –Program edukacyjno –ortograficzny Ortograffiti,    Nie pal przy mnie, proszę,    Bezpieczna i przyjazna szkoła,   Tradycja zobowiązuje,   Góra Grosza.

Szkoła otrzymała certyfikaty:   Kreatywnej szkoły,   Nasza Szkoła Promuje Zdrowy Styl Życia,   Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty,   Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Szóstoklasisty,  W naszej szkole uczą myśleć i żyć ekologicznie,   Z Pyrkiem bezpieczniej,  Echo Poznańskiego Czerwca 56,   Polskiego Towarzystwa  Dysleksji.

Szkoła zdobywa czołowe miejsca w konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim.

Zapewnia uczniom klas czwartych fachowe przygotowanie do zdobycia „Karty Rowerowej”.

Umożliwia uczniom udział w licznych zajęciach pozalekcyjnych realizowanych przez nauczycieli z art.42 KN.

 

 

 BIBLIOTEKA

 

Bibliotekarz mgr Gabriela Ukaszewska 

Uczniowie mogą korzystać z bogatych zbiorów biblioteki szkolnej. W czytelni można przejrzeć najnowszą prasę dla dzieci i młodzieży.


   ŚWIETLICE

Ogólna - czynna 6.30-17.30

 

Przed lekcjami i po nich uczniami opiekują się wychowawcy świetlicy. Tu można się pobawić, odrobić lekcje, rozwijać swoje zainteresowania.

 

WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI

 

• PTTK oddział im. C. Ratajskiego w Luboniu

• Wielkopolski Park Narodowy

• Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Komornickiej

• Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

• Towarzystwo Miłośników Powstania Wielkopolskiego w Lusowie

• Straż Pożarna

• Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach

• GOK w Komornikach

• Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

  Baza szkolna

 Posiadamy:


• Pracownię przyrodniczą

• Pracownię muzyczną

• Salki sportowe wraz z szatniami, przystosowane do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego

• Dwie pracownie komputerowe

• Cztery świetlice szkolne

• Jadalnię

• Sklepik szkolny

• Gabinet pedagoga logopedy i pedagoga terapeuty, psychologa szkolnego.

 

 Gabinet pielęgniarki szkolnej

   Oferta edukacyjna

Nasza szkoła zapewnia wszechstronną edukację dzieci i przygotowuje je do prawidłowego funkcjonowania w życiu. Przyjazna, ale wymagająca kadra, stwa­rza właściwą atmosferę pracy, daje dziec­ku poczucie bezpieczeństwa i własnej wartości. Nauczyciele dążą do wysokiego poziomu kształcenia i nauczania, opracowują i wdrażają programy autor­skie. W szkole zatrudniony jest psycholog, pedagog, logopeda, pedagog terapeuta.

 

Prowadzone są zajęcia wspomagające rozwój dziecka:

•   Zajęcia z uczniami zdolnymi oparte o indywidualne programy edukacyjne

•   Zajęcia korekcyjne-kompensacyjne prowadzone przez pedagoga terapeutę

•   Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

•   Zajęcia przygotowujące uczniów klas VI do sprawdzianu

•   Zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej 

•   Zajęcia logopedyczne

  


  Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna

 

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna to zajęcia ruchowe dla dzieci z wadami postawy oraz deficytami rozwojowymi.
Jako jedyna szkoła w gminie wprowadziliśmy zajęcia gimnastyki w klasach 0 chcąc zadbać o prawidłowy rozwój organizmu dziecka zwłaszcza w pierwszym roku jego nauki w ławce szkolnej.
Lekcje odbywają się w wymiarze 1 godziny w tygodniu od klas 0 do 3.
Rekrutacja do grup odbywa się na podstawie ściśle określonej klasyfikacji punktowej.
Dodatkowo każdy z rodziców otrzyma zestaw ćwiczeń domowych do pracy z dzieckiem oraz informacje dotyczące wady postawy.
Uczymy na zajęciach prawidłowej postawy ciała, zdrowych nawyków higienicznych, uczymy prawidłowego wykonywania ćwiczeń oraz stymulujemy różnymi metodami prawidłowy rozwój organizmu
Na zajęciach wykorzystujemy ciekawe metody, przybory oraz przyrządy m.in. półkule, piłki, różnokształtne materace


  

 


 

   Zajęcia pozalekcyjne

Oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów obejmuje różnego rodzaju  koła zaintereso­wań:

 

•        artystyczne (teatr, taniec, śpiew)

•        koło plastyczno-manualne

•        przedmiotowe

•        komputerowe

•        sportowe( judo, tenis stołowy, gry zespołowe i inne)

•        gry na instrumentach (flażolety, dzwonki)

•        zespół taneczno-ruchowy

•        naukowe „Młodzi odkrywcy"

•        koło turystyczno-krajoznawcze SKKT-PTTK

 

 

,,Nie żyję tylko dla siebie”

projekt edukacyjny

 

przyjaźń.jpg

 

Szkolny projekt edukacyjny podsumowuje działania profilaktyczne, których celem jest:

 

  •        Kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych,
  •        Uświadomienie odpowiedzialności za wybór celów życiowych
  •        Kształtowanie postaw prospołecznych w stosunku do osób słabszych i niepełnosprawnych,
  •        Kreowanie postaw tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych,
  •        Popularyzacja praw człowieka, praw dziecka, obowiązków ucznia i ich respektowaniu,
  •        Wychowanie w duchu tolerancji i zrozumienia drugiego człowieka poprzez budowanie wzajemnej przyjaźni,
  •        Preferowanie zdrowego stylu życia
  •        Uczenie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.