• OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

   • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848)

    Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://spkomorniki.edupage.org/

    Status pod względem zgodności:

    Niniejsza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

    TREŚCI NIEDOSTĘPNE:

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
    • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
    • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

     Wyłączenia:

    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 

    Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 30.09.2020 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

     Data publikacji strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach : [2008r.]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [30.09.2020 r.].

    Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

    Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.

    Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

    Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon A- A+

    Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

    Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.

    Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych (np. Microsoft Edge umożliwia czytanie szkolnej strony internetowej. Po otwarciu strony sieci web kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij i przytrzymaj dowolne miejsce na stronie, a następnie wybierz Czytaj na głos . Możesz też wybrać Ustawienia i nie tylko ALT+X , a następnie Czytaj na głos.)

    Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe

    Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

    Dostępność architektoniczna obiektów Szkoły  Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach

    Budynek, przy ul. Staszica 25, 62-052 Komorniki, w którym znajduje się Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

    • Przed wejściem, znajduje się bezpłatny parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.
    • Wejście jest na poziomie chodnika umożliwiające swobodny wjazd wózkiem. 
    • Wewnątrz budynku znajduje się winda wyposażona w przyciski z oznaczeniami w alfabecie Braille’a umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku.
    • Na parterze znajduje się Portiernia.
    • Korytarze posiadają odpowiednią szerokość. 
    • Na każdym piętrze jest dostępna toaleta dla osób niepełnosprawnych (Toalety nie są  wyposażone w system powiadamiania).
    • Pies przewodnik może asystować w czasie wizyty w szkole.
    • Po wcześniejszym umówieniu wizyty jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego z minimum trzydniowym wyprzedzeniem.
    • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
    • Sekretariat i gabinety Dyrektora oraz Wicedyrektorów znajdują się na 3 piętrze, dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewnia widna.

    Opis innych dostosowań:

    w korytarzu głównym dla uczniów, rodziców i innych osób udostępniono wszelkie informacje o zasadach i godzinach funkcjonowania szkoły.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

    Osobą kontaktową jest Hanna Drapiewska, e-mail:hdrapiewska@spkomorniki.pl

    Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

    Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu  618107669. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

    Żądanie powinno zawierać :

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
    • wskazanie informacji lub elementu strony internetowej które mają być dostępne cyfrowo
    • wskazanie sposobu kontaktu z osobą zgłaszającej żądanie
    • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu.

    Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

    W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.